Kamerzysta
7 marca 2017

Kamerzysta zniszczył nagranie? Zobacz, co powinieneś zrobić.

Nagranie ze ślubu to jedna z najważniejszych pamiątek. Nie da się zaprzeczyć, że taki film po latach nabiera olbrzymiej wartości. Oczywiście mówiąc o nagraniu weselnym należy pamiętać o tym, że bardzo ważne jest podjęcie współpracy z profesjonalnym kamerzystą. Tylko w takim przypadku można będzie mieć 90% pewności, że gotowy film będzie spełniał oczekiwania. Nie da się zaprzeczyć, że bardzo rzadko, jednak może mieć miejsce sytuacja, gdzie kamerzysta zniszczy nagrania, które wykonał podczas przyjęcia i ślubu. W takim przypadku Nowożeńcy zostają niejako z niczym. Oczywiście taka sytuacja ma miejsce niezwykle rzadko, niemniej jednak może się zdarzyć. Co w takim przypadku jest najlepiej zrobić? Kamerzysta z pewnością przeprosi i odda otrzymane pieniądze. Jednak czy to wystarczy? Czy Nowożeńcy mają jakieś prawa? Postaramy się przybliżyć te kwestie poniżej. Nie da się zaprzeczyć, że narzeczeni powinni znać swoje prawa, uważać na wszystkie zapisy, które znajdują się w umowie. Tylko odpowiednio sformułowana umowa pozwoli narzeczonym na późniejsze podjęcie działań oraz otrzymanie ewentualnego odszkodowania od kamerzysty.

Prawidłowo sformułowana umowa

Poniżej prezentujemy prawidłowo sformułowaną umowę, gdzie zawarte są najważniejsze warunki współpracy.

Umowa zawarta w dniu …………… Pomiędzy:
Wykonawcą – Ilumi Tv studio HD Reprezentowanym przez :
Zbigniew Modzelewski Piotr Żmuda a
Zamawiającym – Para Młoda (osoby upoważnione):
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail i telefon Zamawiającego:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania reportażu ślubnego dla Zamawiającego
polegającego na udokumentowaniu przebiegu uroczystości ślubnej i wesela które odbędą się
w dniu: …………………………oraz pleneru* w dniu ………………………..
§ 1 Wykonawca zrealizuje dla Pary Młodej reportaż filmowy poddany standardowemu procesowi produkcji na stacji montażowej Sesja ślubna i nagranie weselne z udziałem Pary Młodej oraz rodziny i zaproszonych gości
obejmuje zakres usług wg. pakietu…………………………………………. Wykonawca
pracuje do godziny………………… Stawka za każdą kolejną godzinę pracy operatora ponad godziny ustalone z Zamawiającym wynosi 150 zł.
Zamawiający otrzyma album płyt DVD /2 komplety/ Blu-ray *…………………
§ 2
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wykonawcy ustalonego wynagrodzenia w
wysokości(słownie)…………………………………..zł brutto. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
najpóźniej w dniu przekazania dzieła. Wynagrodzenie obejmuje opłaty podstawowe zgodne
z wybranym pakietem plus opłaty za usługi dodatkowe przedstawione w cenniku (opcjonalnie)*: ………………..…………………………………………………………………..…………………
.…………………………………………………………………………………………..………
.…………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………
§ 3 W dniu podpisania umowy Zamawiający wpłaci Wykonawcy zadatek w wysokości 20% ceny
usługi tj.…………………..zł. na poczet wykonania umowy.
§ 4
W przypadku rezygnacji z usługi zadatek nie zostaje zwrócony Zamawiającemu.
§ 5
Zmiana zakresu usługi na „mniejszą”, czy też rezygnacja z jakiejkolwiek części wybranego pakietu po podpisaniu umowy , nie skutkuje obniżeniem ceny.
§ 6
Przy zamówieniu usługi drogą elektroniczną (rezerwacja terminu i przesłanie podpisanych
oraz uzupełnionych dokumentów-2 komplety ) po potwierdzeniu rezerwacji wolnego terminu
klient wpłaca zadatek w terminie do 14 dni na konto zleceniobiorcy.
Jeśli zadatek nie zostanie wpłacony w określonym wyżej terminie wykonawca ma prawo
rozwiązać umowę.
§ 7
Ze względu na specyfikę działalności (m.in. rezerwację terminów videofilmowania z rocznym
lub 2 letnim wyprzedzeniem) Wykonawca, nie mając możliwości ocenienia ilości zleceń w
skali roku, nie gwarantuje precyzyjnego terminu przekazania Zamawiającemu produktów.
Kolejność pracy nad materiałem zdjęciowym odbywa się chronologicznie względem dat
uroczystości. Wykonawca zobowiązuje się do finalizacji umów w możliwie najkrótszym terminie. Zazwyczaj jest to termin 30 dni roboczych , nie dłuższy niż 90 dni.
§ 8
Wykonawca zrealizuje dzieło Zleceniodawcom przy użyciu własnych narzędzi (kamery,
osprzętu, oświetlenia, komputerów i oprogramowania) i na własnych materiałach. Wykonawca oświadcza, że wykona reportaż filmowy i jego kopie z najwyższą starannością i
na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki filmowej.
§ 9
Zamawiający gwarantuje Wykonawcy, że żadna inna osoba ( niezależnie czy to jest amator
czy profesjonalista) oprócz Wykonawcy nie będzie miała możliwości filmowania w trakcie
uroczystości ślubnych w kościele/USC/sali podczas pracy Wykonawcy ( ewentualne
utrudniania pracy). Niedotrzymanie tego warunku przez Zamawiającego skutkuje zdjęciem
odpowiedzialności z Wykonawcy względem jakości wykonanej usługi.
§ 10 Wykonawca wyraża zgodę na obecność podczas uroczystości fotografa posiadającego uprawnienia do wykonywania zdjęć w obiektach sakralnych podczas uroczystości liturgicznych.
§ 11
Miejsce wykonania usługi (dzieła) :         Określenie dokładnego miejsca dokładne określenie godzin,      ew. dnia.
Przygotowania:
Błogosławieństwo:
Ceremonia:
Przyjęcie weselne:
Sesja plenerowa:
Inne:
Zamawiający zapewnia i odpowiada za bezpieczeństwo kamerzysty i sprzętu.
§ 12 Wykonawca zachowa na swój użytek (w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji) nagrania video wykonane jednocześnie z oryginałami dla zamawiającego.
Zamawiający wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących
działalność wykonawcy i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych
roszczeń finansowych. Wykorzystanie dzieła poprzez jego rozpowszechnianie w publicznej
prasie i telewizji, jak również umieszczenie dzieła na stronie internetowej innej niż strona
internetowa Wykonawcy oraz rozpowszechnienie dzieła poprzez jego wykorzystanie w akcji reklamowej bądź innego rodzaju, nie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 13
Prawa autorskie oraz majątkowe do zdjęć pozostają po stronie Wykonawcy. Oznacza to, że
Zamawiający nie może czerpać korzyści finansowych z filmów wykonanych przez
Wykonawcę i nie może publikować ich pod swoim nazwiskiem bez pisemnej zgody autora.
Informuję iż przekazywanie innym usługodawcom filmu wykonanego przez Wykonawcę w celu zmiany zawartości i treści jest prawnie zabronione i wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.
Zamawiający zachowuje prawo do publikacji w celach prywatnych.
§ 14
Przyjmujący zamówienie nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego przedmiot
niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. W przypadku
niemożności wykonania usługi przez Wykonawcę skutkiem wypadków losowych ( np. choroby ) dopuszcza się wyznaczenie przez Wykonawcę innego podmiotu w celu wykonania
usługi. W przypadku niezaakceptowania przedstawionego zastępczego wykonawcy usługi
Zamawiający zachowuje prawo do rozwiązania umowy ze zwrotem zadatku w pełnej jego
wysokości.
§ 15 Klient zapoznał się z dorobkiem wykonawcy i akceptuje charakter oraz sposób obróbki
materiału filmowego. Zamawiający oświadcza również, iż jest świadom tego, że efekt
końcowy reportażu ślubnego uzależniony jest od warunków zastanych przez wykonawcę
takich jak np.: rodzaj i natężenie oświetlenia podczas ceremonii czy też na przyjęciu weselnym (zależne od obiektu i pory roku) stąd estetyka nagrania w wypadku rażąco
niedogodnych warunków może nieco odbiegać od prezentowanej w portfolio wykonawcy.
§ 16
Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia materiału audio (mp3), video potrzebnego do
wykonania zlecenia i oświadcza o posiadaniu prawa do powyższych materiałów (zamawiający zobowiązuję się do dostarczenia tytułów, materiałów i utworów, które mają być
zamieszczone w filmie przed terminem ślubu)
§ 17
Wykonawca nie ma obowiązku przechowywania plików filmowych (również w formie
elektronicznej) powyżej 3 miesięcy po oddaniu materiału. Wyjątek stanowi odrębna umowa zawarta z Zamawiającym określająca odpowiedni czasookres .
§ 18
W szczególnych przypadkach Wykonawca prosi zleceniodawcę o zapewnienie dojazdu
względnie transportu na czas realizacji reportażu w miejscach objętych zakazem ruchu /strefy
niedostępne dla ruchu pojazdów mechanicznych /. Prośba podyktowana jest swobodą wykonywania zlecenia. Zleceniobiorca zapewnia/nie zapewnia wykonawcy
transport/zezwolenie na wjazd w określoną strefę .
§ 19
Ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawach Autorskich.
§ 20
Wykonawca zapewnia , że na przedmiocie umowy nie ciąża prawa czy obciążenia na rzecz
osób trzecich
§ 21 Dodatkowe ustalenia i usługi nie zawarte w umowie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
§ 22
Całkowita cena usługi z wszelkimi dodatkowymi kosztami wynosi(słownie)…………………….. *Zamawiający wymaga wystawienia rachunku za wykonaną usługę wg. poniższych danych:
…………………………………………………………………………………………………..
§ 23
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający:           Wykonawca:

źródło: http://ilumitv.like.pl/index.php

Jak widać powyżej – w umowie znajduje się zapis, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia kamerzysta jest zobowiązany do uiszczenia kary umownej. Są to niezwykle ważne kwestie. To niejako środek ochrony dla osób zamawiających zleceń. Dzięki temu zapisowi małżonkowie odzyskają nie tylko zaliczkę czy zadatek, ale również kwotę kary umownej. Należy również wiedzieć, że w przypadku uchylania się kamerzysty od odpowiedzialności możliwe jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że taka sprawa może ciągnąć się w sądzie latami. W jaki sposób można uchronić się przed nieuczciwym kamerzystą? Niestety nie ma tu dobrego rozwiązania. Oczywiście bardzo ważne jest, aby umowa była dobrze sformułowana, a kara umowna wysoka.

Kamerzysta oszust?

W ostatnim czasie dość dużo informacji pojawiło się na temat kamerzysty oszusta, który świadczył swe usługi w okolicach Kalisza. Mechanizm działania był dość prosty – kamerzysta ogłaszał się w Internecie, następnie umawiał na spotkanie z potencjalnymi klientami, przedstawiał ofertę, portfolio. Po podjęciu decyzja o współpracy kamerzysta pobierał zaliczkę. Następnie zlecał wykonanie usługi innej firmy, za co nigdy się nie rozliczał w całości. W efekcie narzeczeni tracili zaliczkę i nie otrzymywali nagrania. Jest to bardzo ważna kwestia. Nie da się zaprzeczyć, że trudno jest odróżnić oszusta od specjalisty. Oczywiście jest to wyłącznie przykład oszustwa. Należy pamiętać o tym, że można wyróżnić wielu profesjonalnych kamerzystów, których opinia jest niszczona przez właśnie tego typu zachowania przestępcze. Jest to niezwykle istotna kwestia. Nie każdy kamerzysta jest oszustem i zależy mu wyłącznie na naciągnięciu klientów. W zasadzie w każdym mieście w Polsce można wyróżnić wyjątkowych specjalistów, dla których zadowolenie klientów i wysoka jakość świadczonych usług jest niezwykle istotna. To bardzo ważna kwestia, o której należy pamiętać. Tutaj warto jest dodać jeszcze kilka słów. Czy da się uchronić przed oszustami? Niestety to bardzo trudne zadanie. Nie da się zaprzeczyć, że czasami bardzo trudno jest się uchronić przed przestępstwem. Niestety to gorzka prawda, z której niewiele osób zdaje sobie sprawę.

Po czym można poznać profesjonalnego kamerzystę?

Nie da się zaprzeczyć, że jedna z najbardziej istotnych kwestii to konieczność przeprowadzenia rzeczowej rozmowy z kamerzystą. Istotne są pytania, które zostaną zadane kamerzyście, ale również uzyskane odpowiedzi. Poniżej prezentujemy najważniejsze pytania, które powinny być zadane kamerzyście.
• Jak zarezerwować termin ?
• Czy możecie zarezerwować termin bez wpłaty zadatku ?
• Czy podpisujecie umowę przed ślubem ?
• Czy do rezerwacji terminu i podpisania umowy potrzebne jest osobiste spotkanie ?
• Czy posiadacie zezwolenia na fotografowanie i filmowanie w czasie uroczystości liturgicznych?
• Jakiego sprzętu używacie ?
• W jaki sposób pracujecie ?
• Kto dokonuje wyboru miejsca pleneru ?
• Czy sesja plenerowa jest w dniu ślubu ?
• Kiedy może odbyć się sesja plenerowa ?
• Czy w trakcie reportażu wykonujecie też ustawiane zdjęcia rodzinne i grupowe ?
• Jak długo zostajecie na weselu ?
• Czy możemy otrzymać materiał bez montażu ?
• W jakiej formie otrzymujemy zdjęcia i film ?
• Czy możemy wybrać sami zdjęcia i projekt foto-książki ?
• Czy płyty DVD lub Blu-ray które otrzymujemy, są zabezpieczone przed kopiowaniem ?
• W jakiej jakości jest nagrywany materiał video ?
• Czy wybierając format DVD otrzymujemy film w jakości HD ?
• Czy możliwe jest odtworzenie filmu Blu-ray w odtwarzaczu DVD ?
• Czy możliwe jest zamówienie filmu zarówno na płytach DVD jak i Blu-ray ?
• Jaki jest czas oczekiwania na zdjęcia ślubne i materiał filmowy ?
• Co to jest „strefa klienta” na Waszej stronie i z czym jest związana ?
• Kto może oglądać filmy i zdjęcia w „strefie klienta” ?
• Czy archiwizujecie materiał ?
• Czy zgadzacie się żeby również ktoś z gości robił zdjęcia ?
• Dlaczego usługa jest taka droga, za 10-12 godzin pracy ?
• Dlaczego jest nam potrzebny fotograf/kamerzysta ślubny skoro film może nakręcić wujek Czesiek a zdjęcia „pstryknąć” ktoś z gości ?
• Czy dostaniemy rabat ze względu na datę zlecenia ?
• Czy za dojazd na ślub i wesele płacimy dodatkowo ?
• Czy prowadzicie zarejestrowaną działalność gospodarczą? Czy wystawiacie faktury ?
http://www.foto-chrominscy.pl/pl/info/poradnik-slubny/pytania-i-odpowiedzi

Po uzyskaniu tak szczegółowych informacji narzeczeni mogą mieć w zasadzie pewność, że podejmują współpracę z profesjonalistą, a nagranie będzie wyglądać tak, jak zaplanowali to narzeczeni. Zadanie tak szczegółowych pytań może również pomóc uchronić się od ewentualnej współpracy z oszustem.

Zniszczone nagranie z przyjęcia, co zrobić?

Nie da się zaprzeczyć, że sprzęt bywa zawodny. Może zdarzyć się tak, że z jakichś względów kamerzysta nie będzie mógł przekazać gotowego nagrania. Wina może leżeć po stronie operatora kamery lub samego sprzęt. Efekt jest jednak jeden – kamerzysta nie jest wstanie zmontować nagrania. Co w takim przypadku? Czy narzeczeni mają odejść z niczym, a kamerzysta nie poniesienie żadnej odpowiedzialności? Oczywiście tak być nie może. Jest tutaj bardzo ważna kwestia, którą należy poruszyć. Wystarczy jeden zapis w umowie, aby małżonkowie mogli wystąpić o zapłacenie tzw. kary umownej. Należy mieć na względzie, że w umowie powinien pojawić się paragraf, w którym będzie podane, że jeśli kamerzysta nie wykonana nagrania lub będzie ono niezgodne z ustaleniami stron to kamerzysta będzie musiał zapłacić ową karę umowną. Jej wysokość zależy od indywidualnych ustaleń stron. Oczywiście nawet jeśli w umowie nie będzie takowego zapisu (o karze umownej) to małżonkowie również mają prawo zwrócić się do kamerzysty o zadośćuczynienie w związku z niewywiązaniem się z umowy. Tutaj jednak sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Oczywiście można spróbować porozumieć się z kamerzystą, jednak jeśli to się nie uda, to pozostanie jedynie droga sądowa. Należy zwrócić uwagę na fakt, że kamerzysta wcale nie musi godzić się na rozwiązanie polubowne. Warto jednak jest przynajmniej próbować dojść do porozumienia, ponieważ dzięki temu obie strony zaoszczędzą czas i pieniądze. Zawsze sprawę sądową powinno się traktować jako ostatecznością, jeśli inne środki nie zadziałają.

Nowe trendy w wideofilmowaniu

Mówiąc na temat wideofilmowania warto jest poruszyć kwestie związane z nowymi trendami. Oczywiście wszystko zmienia się bardzo dynamicznie. Dawne długie, nudne filmy ze ślubu już niejako odeszły do lamusa. Popularne są zupełnie inne nagrania. Przede wszystkim krótkie, urozmaicone różnymi wstawkami, dodatkami, przepiękną muzyką. Nie da się zaprzeczyć, że duży wpływ na kształt nagrania mają narzeczeni. To oni decydują, jak długi będzie film, w jaki sposób urozmaicony. W związku z powyższym warto jest odpowiednio wcześniej przemyśleć, jak będzie wyglądał film ze ślubu oraz wesela. Być może zostaną zastosowane jakieś skróty, zdjęcia z dzieciństwa czy sesji narzeczeńskiej, wybrany podkład muzyczny. Nie da się zaprzeczyć, że jest się nad czym zastanawiać. Poniżej przedstawimy kilka aktualnych trendów w wideofilmowaniu.

Reportaż ślubny

Jest to krótki filmik, około pięciominutowy, który jest tworzony bezpośrednio po przyjęciu weselnym. Nie da się zaprzeczyć, że jest to bardzo ciekawa pamiątka. To zbiór najważniejszych ujęć, z wyjątkowych momentów na ślubie oraz przyjęciu weselnym.

Filmowe zaproszenie ślubne

Zaproszenie w formie papierowej? Z pewnością jest to klasyczne i tradycyjne rozwiązanie. A co powiecie na zaproszenie w formie filmiku wideo? Z pewnością jest to bardzo ciekawe oraz oryginalne rozwiązanie. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że do takiego zaproszenia warto jest dołączyć drugie, w formie tradycyjnej, tak aby goście mieli je przy sobie i mogli sprawdzić godzinę przyjęcia czy adres. W przeciwnym razie trzeba będzie oglądać całe nagranie, co może okazać się dość męczące.

Same Date Edit

Jest to krótki film, który nagrywany jest w dniu ślubu, skrót najważniejszych wydarzeń, może być odtworzony jeszcze w dniu ślubu. Najważniejsze jest, aby zauważyć, że taki filmik powstaje bardzo szybko, praktycznie od ręki. Z pewnością warto jest zastanowić się nad nagraniem takiego filmu.

Teledysk ślubny

To pewny rodzaj filmu, gdzie narzeczeni lub już małżonkowie odgrywają pewne role. Może to być scena, gdzie pokazane jest jak poznali się narzeczeni lub ujęcia z zaręczyn. Następnie należy zauważyć, że taki film może później być wykorzystany przy tworzeniu pełnometrażowego filmu ze ślubu.

Podziękowanie dla rodziców w formie nagrania

Filmowe podziękowanie dla rodziców? Z pewnością jest to fantastyczna inicjatywy. Narzeczeni powinni wcześniej przygotować film, gdzie przebiorą się za małe dzieci, przypomną czasy z dzieciństwa, a następnie np. za pomocą przygotowanych kartek podziękują rodzicom. Film może być niemy lub z podkładem głosowym. Nie da się zaprzeczyć, że jest to bardzo ciekawa forma podziękowań dla rodziców, oczywiście do filmu można dołączyć również jakiś prezent. Rodzice z pewnością się ucieszą z takiego rozwiązania.

Należy tutaj poruszyć bardzo ważną kwestię. Jeśli narzeczeni planują wyświetlić film w czasie trwania przyjęcia weselnego to powinni odpowiednio wcześniej przygotować projektor oraz wybrać miejsce na sali, gdzie odbędzie się pokaz. Przed rozpoczęciem pokazu należy poinformować gości o zbliżającej się atrakcji, a następnie przygasić światło, aby film był bardziej widoczny.

Wyjątkowy podkład muzyczny

Ze względu na fakt, że wiele par ma duży problem z doborem podkładu muzycznego do nagrania ze ślubu postanowiliśmy poniżej zaprezentować najbardziej romantyczne piosenki wszechczasów. Z pewnością idealnie sprawdzą się w roli podkładu do nagrania ślubnego.

50. „Love Song” – Sara Bareilles
49. „Baby Love” – The Supremes
48. „Love Story” – Taylor Swift
47. „Part-Time Lover” – Stevie Wonder
46. „Lovin’ You” – Minnie Riperton
45. „You’ve Lost That Lovin’ Feelin'” – The Righteous Brothers
44. „This Guy’s In Love With You” – Herb Alpert
43. „Don’t Let Go (Love)” – En Vogue
42. „Justify My Love” – Madonna
41. „That’s The Way Love Goes” – Janet Jackson

40. „The Power of Love” – Celine Dion
39. „I Love You Always Forever” – Donna Lewis
38. „I Just Called to Say I Love You” – Stevie Wonder
37. „Greatest Love of All” – Whitney Houston
36. „The Power of Love” – Huey Lewis & the News
35. „Dreamlover” – Mariah Carey
34. „Love Hangover” – Diana Ross
33. „Can’t Help Falling in Love” – UB40
32. „I Knew I Loved You” – Savage Garden
31. „I Want to Know What Love Is” – Foreigner

30. „What’s Love Got to Do With It” – Tina Turner
29. „She Loves You” – The Beatles
28. „(Love Is) Thicker Than Water” – Andy Gibb
27. „I Think I Love You” – The Partridge Family
26. „Love Rollercoaster” – Ohio Players
25. „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” – Whitney Houston
24. „Love Will Keep Us Together” – Captain and Tennille
23. „Roses Are Red (My Love)” – Bobby Vinton
22. „Crazy in Love,” Beyoncé featuring Jay-Z
21. „To Sir With Love” – Lulu

20. „Vision of Love” – Mariah Carey
19. „It Must Have Been Love” – Roxette
18. „Love Takes Time” – Mariah Carey
17. „Woman in Love” – Barbra Streisand
16. „Love Is Blue” – Paul Mauriat
15. „To Know Him Is to Love Him” – The Teddy Bears
14. „Crazy Little Thing Called Love” – Queen
13. „Because You Loved Me” – Celine Dion
12. „My Love” – Paul McCartney and Wings
11. „Bleeding Love” – Leona Lewis

10. „I Can’t Stop Loving You” – Ray Charles
09. „Best of My Love” – The Emotions
08. „Because I Love You (The Postman Song)” -Stevie B
07. „Let Me Love You” – Mario
06. „I Will Always Love You” – Whitney Houston
05. „Silly Love Songs” – Wings
04. „How Deep Is Your Love,” Bee Gees
03. „We Found Love” – Rihanna feat. Calvin Harris
02. „I’ll Make Love to You” – Boyz II Men
01. „Endless Love” Diana Ross & Lionel Richie

źródło: www.eska.pl

Reasumując – przed podjęciem współpracy z danym kamerzystą należy bardzo dokładnie się zastanowić. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że trzeba odpowiednio przygotować się już na pierwszą rozmowę. W końcu jest to bardzo ważna kwestia. Należy posiadać przygotowaną listę pytań, które chce się zadać kamerzyście. Z pewnością nie warto jest iść na rozmowę bez wcześniejszego przygotowania. Nie da się zaprzeczyć, że w takim przypadku trudno będzie kierować rozmową, zapytać o wszystko, co nas interesuje. Należy pamiętać o tym, że często jest tak, że coś przypomina nam się dopiero po kilku godzinach. To bardzo złe rozwiązanie. Niemniej jednak przed podjęciem współpracy z danym kamerzystą najważniejsze jest dokładne przeczytanie oraz przeanalizowanie umowy. Od tego, w jaki sposób zostanie sformułowana umowa zależeć będą późniejsze uprawnienia zleceniodawców, w tym przypadku narzeczonych. Należy również odpowiednio wcześniej zastanowić się nad tym, jak będzie wyglądać nagranie, jaki będzie podkład muzyczny, wstęp, przejścia. W końcu to narzeczeni podejmują ostateczną decyzję dotyczącą wyglądu nagrania. Zobacz, jakie są nowe trendy w wideofilmowaniu. Być może zdecydujesz się na któreś z rozwiązania.

Zdjęcie miniaturki: Pixabay.com