umowy ślubne
14 lutego 2017

Umowy ślubne – zobacz, jak nie dać się oszukać!

Podpisywanie różnych umów przed ślubem to w zasadzie bardzo naturalna i oczywista czynność. Nie da się zaprzeczyć, że takie umowy stanowią zabezpieczenie dla obu stron – zarówno zleceniodawcy, ale również zleceniobiorcy. Osoba zlecająca ma w pewnym sensie pewność, że zlecenie zostanie wykonane, a zleceniobiorca, że otrzyma należne wynagrodzenie za swoją pracę. Temat umów przedślubnych nie jest tak prosty i oczywisty jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że od sformułowania postanowień umowy w głównej mierze zależy dochodzenie późniejszych roszczeń w związku z niewywiązaniem się z umowy. Nie da się zaprzeczyć, że często zdarza się tak, że przedsiębiorcy posiadają gotowe wzory umów do podpisania. Warto jest zwrócić szczególną uwagę na zapisy zawarte w takiej umowie, należy przeanalizować, czy nie znajdują się tam zapisy, które mogą stanowić klauzule abuzywne, w jaki sposób chroniony jest konsument, przedsiębiorca. To bardzo istotne kwestie. Wbrew pozorom nie zawsze jest tak, że podpisanie umowy gwarantuje ochronę interesów konsumenta. W związku z powyższym bardzo ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na podpisywane dokumenty.

Konsument i jego pozycja na rynku

Definicja konsumenta – art. 22 Kodeksu Cywilnego:

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Nie da się zaprzeczyć, że konsument to jeden z słabszych podmiotów rynku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorcy często wykorzystują swoją dominującą pozycję na rynku, stosują w umowach postanowienia, które są mało korzystne dla konsumentów. Jak więc wystrzegać się takich postanowień, gdzie można szukać pomocy w przypadku oszustwa. W jaki sposób chroniony jest konsument? Podstawowe gwarancje zostały zawarte już w Konstytucji, bowiem w art. 76 można przeczytać:

Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Należy jednak pamiętać o tym, że to przede wszystkim konsument powinien sam dbać o swoje prawa na rynku.

Zawarcie umowy

Tutaj należy wskazać, że występuje dwa podstawowe sposoby na zawarcie umowy – wyróżnić należy umowy pisemne i ustne. Tak więc idąc do fryzjera i ustalając zakres oferowanej usługi, np. obcięcie włosów to pomiędzy fryzjerem i konsumentem dochodzi do zawarcia umowy w formie ustnej. Jeśli fryzjer nie wykona należycie usługi to w takim przypadku konsumentowi przysługują pewne prawa związane z zadośćuczynieniem przez fryzjera. Jednak nie da się zaprzeczyć, że narzeczeni wraz z usługodawcą najczęściej podpisują umowy w formie pisemnej. Forma pisemna na tą zaletę, że wszelkie postanowienia są zapisane, trudno jest więc mówić o niedokładnym zrozumieniu się przez obie strony, czy też opacznym wysłowieniu się. Umowa pisemna stanowi jedną z najbezpieczniejszych form umów. Należy jednak pamiętać o tym, że wszystkie zmiany powinny być zapisane w formie aneksów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie informacje udzielane ustnie są również zobowiązujące dla stron.
Stronami umowy w przypadku umów ślubnych jest konsument i usługodawca. Bardzo ważne jest, aby jak najdokładniej oznaczyć strony umowy, tj. w przypadku konsumenta należy podać imię, nazwisko, adres, PESEL. Natomiast w przypadku usługodawcy należy podać nazwę firmy, adres, numer KRS, REGON.

Podstawowe elementy umowy

W umowie powinny znaleźć się uzgodnienia dotyczące:
• oznaczenie świadczenia – tutaj należy wskazać, jakie świadczenie zostanie spełnione, może to być przygotowanie nagranie ze ślubu, czy wynajem sali weselnej wraz z obsługą i cateringiem. Bardzo ważne jest, aby podać jak najwięcej cech świadczenia. W ten sposób o wiele prostsze będzie dochodzenie ewentualnych roszczeń, szczególnie w przypadku niewywiązania się z warunków umowy przez którąś ze stron,
• ostateczna cena lub wynagrodzenie – najważniejsze, aby określona została łączna cena za usługę, w ten sposób nie będą powstawały żadne dodatkowe roszczenia ze stron zobowiązania,
• sposób i termin spełnienia świadczenia, termin zapłaty, ewentualne warunki odstąpienia od umowy,
• przewidzianej odpowiedzialności przedsiębiorcy i konsumenta za niewywiązanie się z umowy,
• oznaczenie właściwego miejscowo sądu w związku z powstaniem ewentualnych sporów.

Zaliczka a zadatek

Warto jest zauważyć, że pozornie obie instytucje – zaliczka i zadatek mają bardzo podobne formy. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wbrew pozorom obie instytucje są regulowane na gruncie Kodeksu Cywilnego w zupełnie odrębny sposób. Na początku kilka słów na temat zaliczki.
Zaliczka to część przyszłego wynagrodzenia za wykonanie usługi. Wpłacana jest przez konsumenta w określonym miejscu i czasie. W przypadku należytego wykonania zobowiązania postępowanie jest proste – zaliczka zaliczana jest jako część kwoty wynagrodzenia, a konsument dopłaca pozostałą sumę. Jednak w przypadku nienależycie wykonanego zlecenia konsumentowi zaliczka jest zwracana, nawet jeśli do niewykonania usługi doszło z winy konsumenta.
Zadatek stanowi zabezpieczenie przyszłego wykonania usługi. Jeśli zobowiązanie zostanie wykonane w należyty sposób to w takim przypadku zadatek odliczany jest od kwoty zobowiązania, a konsument dopłaca pozostałą należność. Natomiast jeśli zlecenie nie zostanie wykonane z winy konsumenta to przedsiębiorca ma prawo zachować otrzymany zadatek. Natomiast jeśli to przedsiębiorca nie dotrzyma warunków umowy, konsument może domagać się zwrotu dwukrotności wysokości wpłaconego zadatku.
Patrząc na wskazane powyżej konsekwencje niewykonania usługi zaliczka oraz zadatek to dwa zupełnie odrębne rozwiązania prawne. Trudno jest rozstrzygać które z nich jest korzystniejsze.

Wzory umów

Umowa organizacji imprezy weselnej
w Zespole Dworskim Hotel Sarmata*** w Sandomierzu
Zawarta w Sandomierzu dnia …………………………………. pomiędzy:
Euro-Tour Sport & Travel Małgorzata i Mirosław Tusznio Spółka Jawna, z siedzibą przy l. Skłodowskiej 37
27-600 Sandomierz, nr NIP: 864-000-09-29, nr KRS 0000017714 reprezentowaną przez właścicieli spółki jawnej Małgorzatę Tusznio i Mirosława Tusznio, zwaną dalej Zleceniobiorcą,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
zamieszkałym/ą
……………………………………………………………………………………………………………..
legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i nr
……………………………………………………………….
telefon kontaktowy ……………………………………….. ,
adres kontaktowy:…………………………… …………………………………..
………………………………
zwanym dalej Zleceniodawcą.
Między stronami zawarto umowę następującej treści:
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zorganizowanie imprezy weselnej w Zespole
Dworskim Hotel Sarmata w Sandomierzu przy ul. Zawichojskiej 2, w sali bankietowej /restauracji/winiarni
hotelu dnia ……….……..2012r. od godz. ………… do godz. ………….. dnia następnego. Definitywnie
ustalone godziny trwania imprezy zostaną przekazane Zleceniobiorcy na piśmie przez Zleceniodawcę nie później niż na 7 dni przed dniem organizacji imprezy.
2. Zamówiona przez Zleceniodawcę liczba miejsc konsumpcyjnych dla gości biorących udział w imprezie weselnej wynosi: ………… osób i menu w cenie brutto …………. Zł od osoby, ( w tym ………. dzieci w wieku
5-12 lat za odpłatnością 50% ustalonej wyżej ceny menu). Zleceniodawca może dokonać korekty in plus zamówionej liczby miejsc konsumpcyjnych dla gości weselnych informując o tym Zleceniobiorcę na piśmie najpóźniej na 7 dni przed imprezą.
3. Zleceniobiorca zarezerwuje dla gości weselnych Zleceniodawcy …………. miejsc noclegowych w Hotelu Sarmata po promocyjnej cenie …………. brutto (w tym 8% VAT) zł za osobę. Zleceniobiorca umożliwia rezerwację miejsc noclegowych dla weselników po promocyjnej cenie w terminach poprzedzających i następujących po dniu organizacji imprezy weselnej.
4. Wartość umowy w oparciu o deklarowaną przez Zleceniodawcę liczbę gości weselnych strony ustaliły
a/konsumpcja ……………………… ………………………………………………………………….
b/noclegi…………………………………………………………………………………………………
słownie………………………………………..……………………………………………………………
Menu weselne (specyfikacja potraw) wg wyceny ustalonej w załączniku do umowy zostanie ustalona
z szefem kuchni hotelu najpóźniej do 30 dni przed planowanym terminem imprezy weselnej.
5. Dzieci w wieku do 5 lat korzystają z menu weselnego nieodpłatnie, natomiast za dzieci w wieku od 5 do 12 lat Zleceniodawca zapłaci 50% uzgodnionej stawki.
6. Zleceniobiorca gwarantuje Zleceniodawcy następujące usługi wliczone w cenę wybranego menu:
Pokój dla Nowożeńców (łoże małżeńskie) na 1 noc z dobą hotelową do godz. 14.00
Śniadanie dla Nowożeńców serwowane do pokoju (na życzenie)
Butelka szampana i kosz owoców w pokoju Nowożeńców
Chleb Weselny na ceremoniał powitania Nowożeńców w hallu hotelu oraz powitanie gości kieliszkiem szampana/wino musujące/ przy wejściu na Salę Bankietową
Salę bankietową z uzgodnionym ustawieniem stołów oraz obsługą kelnerską
Żywe kwiaty lub świeczniki (kandelabry) na stoły weselne
7. Zleceniobiorca oświadcza, iż zabezpiecza wyroby alkoholowe, wina na imprezę weselną w cenach jak w załączniku do umowy i oświadcza, iż zapewni warunki niezbędne do ich przechowywania oraz możliwość swobodnego dysponowania nimi w czasie przyjęcia weselnego przez Zleceniodawcę. Wyłącznym dysponentem tego alkoholu jest Zleceniodawca. Opłata za napoje alkoholowe uregulowana zostanie przez Zleceniodawcę gotówką, kartą kredytową lub przelewem w terminie 3 dni po zakończeniu imprezy weselnej wg faktycznego ich spożycia przez gości weselnych.
8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia sprawnej obsługi i bezpieczeństwa gości, ich garderoby i rzeczy pozostawionych w szatni oraz zapewnienia czystości w pomieszczeniach sanitarnych przez cały czas trwania imprezy weselnej.
9. W dniu podpisania umowy Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy gotówką, kartą kredytową:
– zadatek w kwocie …………………… zł (słownie:…………………….. ) za imprezę weselną (konsumpcja),
– zadatek w kwocie ………….………. zł (słownie:…….……………………) za noclegi dla gości weselnych
10. Wpłacony zadatek zostaje wliczony przez Zleceniobiorcę w poczet kosztów realizacji imprezy,
a w przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę z w/w zamówionych usług nie podlega zwrotowi. Pozostałe płatności będą regulowane jak niżej:
na minimum 60 dni przed imprezą Zleceniodawca dokona wpłaty I raty w wysokości 20 % wartości imprezy.
na minimum 30 dni przed imprezą Zleceniodawca dokona wpłaty II raty w wysokości 50 % wartości imprezy
na minimum 10 dni przed imprezą Zleceniodawca dokona wpłaty pozostałej kwoty wartości imprezy weselnej pomniejszoną o wpłacony zadatek gotówką, kartą kredytową lub przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy w Banku BPH O/Sandomierz nr 76 1060 0076 0000 3200 0113 5692.
11. Zleceniodawca nie otrzyma od Zleceniobiorcy zwrotu pieniędzy za definitywnie zamówione lecz niewykorzystane miejsca konsumpcyjne i miejsca noclegowe, niezależnie od stopnia ich wykorzystania.
12. W przypadku rezygnacji z imprezy weselnej przez Zleceniodawcę:
na więcej niż 60 dni przed datą imprezy – tytułem kary umownej Zleceniobiorca zatrzyma wpłacony przez Zleceniodawcę zadatek miedzy 60 a 30 dniem przed datą imprezy – tytułem kary umownej Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 20% wartości imprezy weselnej poniżej 30 dni przed datą imprezy – tytułem kary umownej Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 40% wartości imprezy weselnej Pozostałą część dokonanej wpłaty Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy przelewem na wskazane przez niego konto bankowe.
13. Ze strony Zleceniobiorcy osobą odpowiedzialną za realizację imprezy weselnej jest:
Pan/Pani:………………………………………, tel. ………………………… ,
e-mail:……………………….
14. Osobą kontaktową ze strony Zleceniodawcy odpowiedzialną za realizację imprezy weselnej jest
…………………………………………….., tel. ………………………….
e-mail: …………………………………..
15. Organizacja oprawy muzycznej wesela i/lub poprawin pozostaje po stronie Zleceniodawcy. Koszt opłaty tantiem dla ZAIKS za orkiestrę pokrywa Zleceniodawca.
16. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia ewidentnych i udowodnionych szkód i zniszczeń w Hotelu „Sarmata” lub na terenie Zespołu Dworskiego czy też majątku gości hotelowych, powstałych w trakcie trwania imprezy z winy lub za sprawą gości weselnych w wysokości 100% kosztów zakupu lub kosztów odtworzenia.
17. Strony postanawiają ponadto:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………..
18. Umowa wchodzi w życie z dniem wpłaty zadatku, zaś w przypadku przelewu z dniem wpływu zadatku na konto Zleceniobiorcy.
19. Brak wpłaty należnych kwot lub niedostarczenie na żądanie Zleceniobiorcy potwierdzenia dokonania płatności przez Zleceniodawcę w określonych w Umowie terminach stanowi podstawę do rozwiązania Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Hotelu Sarmata, w trybie określonym w pkt. 12
20. W sprawach nieuregulowany umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
21. Wszelkie zamiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
22. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.
23. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZLECENIOBIORCA:                ZLECENIODAWCA:

 

Źródło: www.hotelsarmata.pl

 

UMOWA O DZIEŁO Z FOTOGRAFEM
Zawarta w dniu …………………………………………..
pomiędzy ……………………… i ……………………..
zamieszkałymi
………………………………………., tel. ………………….
………………………………………., tel. …………………..
zwanymi w umowie ZAMAWIAJĄCYM
a
……………………………..
zamieszkałą/łym ……………………………………………..
zwaną/ym w umowie WYKONAWCĄ
§1.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na fotograficznym
udokumentowaniu przebiegu uroczystości w dniu …………………..
Miejscem wykonania dzieła są :
1/ w godzinach od …. do….… (np. dom Pani Młodej – tzw. przygotowania i
Błogosławieństwo, adres: ) – ilość odbitek ……….. w formacie …………
2/ w godzinach od ……. do…….: Kościół ………… w ………… ul. …………w godzinach
od ……. do …….. – ilość odbitek …………. w formacie ……….
3/ w godzinach od ……… do ……….. – przyjęcie weselne (adres: …………..) – ilość
odbitek ………. w formacie …………..
4/ w terminie ……. dni od dnia uroczystości, nie później jednak niż ……….(data) sesja
plenerowa (miejsce: ………….) – ilość odbitek …….. w formacie ………..
§2.
Zdjęcia zostaną wykonane na papierze …………(błyszczący czy mat oraz ew. Firma).
Zdjęcia będą kolorowe/ w kolorach sepii/biało czarne (można to ująć procentowo).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia powiększeń poszczególnych ujęć (cena za
powiększenie …… zł.)
Zdjęcia zostaną przez wykonawcą przekazane w albumach wybranych przez zamawiającego,
wraz z negatywami/nośnikiem cyfrowym.
§3.
Wykonawca zrealizuje dzieło własnym staraniem, przy użyciu własnych narzędzi i na
własnych materiałach.
Wykonawca oświadcza, że wykona fotografie z najwyższą starannością i na poziomie
technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieł.
§4.
Przyjmujący zamówienie nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego przedmiot
niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.
Wykonawca wyraża zgodę na obecność podczas uroczystości innych fotografów, jak i
kamerzysty.
§5.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wykonawcy wynagrodzenia w wysokości
……………………………………… (…………………………… złotych) zł brutto;
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu przekazania dzieła.
W dniu dzisiejszym wykonawca potwierdza odbiór od zamawiającego kwoty ……………….
zł. (…………………. zł.) tytułem zaliczki/zadatku.
§6.
Przekazanie dzieła nastąpi w terminie ………. dni od daty uroczystości.
W przypadku ustalenia daty sesji plenerowej późniejszej niż data uroczystości, przekazanie
działa nastąpi w terminie ustalonym powyżej liczonym od daty tejże sesji.
W razie opóźnienia w wykonaniu dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy
wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającym karę umowną w wysokości
………………… % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
§7.
Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji,
fotografie wykonane jednocześnie z oryginałami dla zamawiających.
Zamawiający wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących
działalność wykonawcy i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych
roszczeń finansowych,
Wykorzystanie dzieła poprzez jego rozpowszechnianie w publicznej prasie i telewizji, jak
również umieszczenie dzieła na stronie internetowej innej niż strona internetowa Wykonawcy
oraz rozpowszechnienie dzieła poprzez jego wykorzystanie w akcji plakatowej, bilboardowej
bądź innego rodzaju, wymaga uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.
Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać dzieła w żadnym innym
charakterze niż wspomniane w niniejszym paragrafie.
§8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§9.
Ewentualne spory między stronami rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania zamawiającego.
§10.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
§11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA                     ZAMAWIAJĄCY
…………………………………… ………………………………………

 

Źródło: www.jgfoto.pl

 

UMOWA O DZIEŁO Z ZESPOŁEM MUZYCZNYM
Zawarta pomiędzy zespołem „EXODUS” reprezentowanym przez Kwapisz Jacek zam. Radzięcin 200/14,
23-440 Frampol, legitymującego się dowodem osobistym serii DD2175579, PESEL 76061008756 –
wystawionym przez BMiG Frampol a zleceniodawcą:…………………………………………………………………….
zam.ul…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
legitymującego się dowodem osobistym serii: ……………………………………, PESEL……………………………..
……………………………………………, wystawionym przez …………………………………………………………………………
§ 1. W ramach umowy zespół muzyczny zobowiązuje się zapewnić oprawę muzyczną na uroczystości
weselnej w dniu ….. / ….. / ………r. od godz. ………….. do godz. ………….. w lokalu …………………………….…
……………………………….…………… w miejscowości …………….…………………………………………………………….
oraz w dniu ………/………/……..……r. godz. …..… do godz…………. w lokalu….……………………………………..…
…….……………………………..w miejscowości ……………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
§ 2 Przedstawiciel zespołu jest odpowiedzialny za punktualne przybycie zespołu na w/w godzinę z zapasemczasu potrzebnym na dokonanie próby technicznej.
§ 3. W przypadku braku energii elektrycznej, zespół nie odpowiada za jakość, oraz ilość wykonywanej
muzyki.
§ 4. Zleceniodawca zobowiązany jest do utrzymania ładu i porządku w miejscu pracy zespołu.
§ 5. W czasie trwania imprezy organizator zapewnia członkom zespołu muzycznego jak i osobie
transportującej przynajmniej jeden ciepły posiłek, oraz ciepłe i zimne napoje.
§ 6 Zespół za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie w kwocie …………….. zł. Słownie –
……………………………………………………………………. zł płatne po zakończeniu …… /……. /………….. r.
Ustala się wysokość zaliczki na kwotę …………………………………………………………………………………….…zł.
§ 7. W momencie podpisania umowy obie strony gwarantują niezmienność ceny usługi ustalonej w § 6.
§ 8. Organizator jest zobowiązany do uregulowania opłaty związanej z organizacją imprezy komercyjnej w najbliższej placówce ZAIKS-u. Art 17, 50 Ustawy o prawie autorskim i sprawach pokrewnych 23.02.1994r.
§ 9. Zespół jest zobowiązany do przedstawienia organizatorowi, listy wykonywanych utworów w celu
rozliczenia formy płatności w/w § 8.
§10. W razie odstąpienia od umowy o dzieło, strona odstępująca zobowiązana jest do wypłacenia stronie poszkodowanej 50% sumy wynagrodzenia ustalonej w § 6, lub rekompensaty w inny sposób po wcześniejszym ustaleniu i za zgodą strony poszkodowanej.
§11. W przypadku zdarzeń losowych, zespół ma obowiązek zapewnienia zastępstwa personalnego lub w sytuacji wyjątkowej całego zespołu o nie gorszym standardzie wykonawczym i osobowym z rygorem unieważnienia umowy, zwrotu zaliczki i wypłaty umownego zadośćuczynienia.
§12. Wszelkie uwagi i sprawy sporne w związku z niedopełnieniem powyższej umowy strona poszkodowana może kierować na drogę sądową.
§13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§14. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej w formie aneksu i zgody obu stron, pod rygorem nieważności.
§15. Umowę sporządzono na zasadzie dobrowolnego porozumienia stron, w dwu jednobrzmiących
egzemplarzach (po jednym dla każdej za stron) i po przeczytaniu podpisano.
……………………………………… …………………………………………………..
Podpis zleceniodawcy            przedstawiciel zespołu „EXODUS”

 

Źródło: www.zespolexodus.pl

 

Umowa wynajmu samochodu na przyjecie okolicznościowe
Umowa nr: ……………….
1. Ustalone warunki umowy:
1.1. Godzina rozpoczęcia usługi (dotyczy godziny podstawienia samochodu na pierwsze
wyznaczone miejsce) ……………………………………………………………………
1.2. Trasa przejazdu (łączna trasa przejazdu od pierwszego ustalonego miejsca do miejsca
rozliczenia finansowego obu stron – w kilometrach wg Google maps)
………………………………………………………………………………………………………….
1.3. Stawka godzinowa (nie dotyczy ustalonej stawki całodziennej)…………………………
1.4. Dekoracje po stronie wynajmującego, chyba że zamawiający życzy sobie inaczej.
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Płatność: gotówkalub przelewemprzed wykonaniem usługi – właściwe podkreślić.
2.1. Zaliczka w kwocie (ustalana indywidualnie)……………………… wpłacona do
dnia…………………….na konto wynajmującego pojazd:
2.2. Godność:
……………………………………………………….
2.3. nr konta:
……………………………………………………….
2.4. Bank:
………………………………………………………
2.5. Adres:
……………………………………………………….
2.6. Tytuł zaliczki:
umowa nr ………………………………………
3. W razie niemożności wywiązania się z umowy z powodów technicznych, wynajmujący
zobowiązuje się do wynajęcia drugiego wolnego w tym terminie pojazdu na takich samych
w/w warunkach
3.1 Jeżeli będzie niemożliwe podjecie czynności w w/w punkcie wynajmujący zobowiązuje się
wynająć osobiście drugie dostępne (w rejonie uroczystości) na rynku auto z
natychmiastowym skutkiem wykonania bez
dodatkowych opłat.
4. Wynajmujący pojazd nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane na rzecz klienta
przez osoby trzecie podczas wykonywania usługi. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za
wszelkie straty poniesione przez klienta w danym dniu przez osoby trzecie podczas
wykonywania usługi.
4.1 Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich strat materialnych związanych z
uszkodzeniem pojazdu o ile nastąpiło takie zdarzenie z winy klienta podczas wykonywania
usługi w dniu uroczystości.
5. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy na ustalonych indywidualnie warunkach z
wynajmującym.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.:
……………………………… ………………………………
Data i podpis klienta   Data i podpis wynajmującego

 

Źródło: autodoslububelchatow.pl

 

Zdjęcie miniaturki: Pixabay.com